Leadership

Senior Administrators

Date:2018-11-07 View:

Dean:             Prof.Dr.  Zhenghong XU

CPC Secretary:  Zhuangxia HUANG

Deputy deans:    Yong CHEN

                           Prof.Dr. Zhiming RAO

                           Prof.Dr. Jian YIN

                           Prof.Dr. Long LIU